Projekti kvaliteetsele lõpptulemusele orienteeritud eksperdid

Insener-tehnilised teenused

Taristuehituse valdkonna komplitseeritus eeldab täpsust ja pädevaid lahendusi, mille realiseerimisel aitab teid Viastark OÜ kompetentne meeskond. Omanikujärelevalve insener kontrollib enne ehitamise alustamist ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti vastavust, ehitamise kvaliteeti ja vastavust ehituslepingule, määrustele ning normatiividele. Spetsialist teostab vajalikud kontroll- ning vastuvõtutoimingud, järgib ehitustsooni liikluskorralduse, töö- ja keskkonnaohutuse nõuetele vastavust, hindab ehitusmahtusid ning kasutatavate ehitusmaterjalide sobivust. Ehitusprotsessi käigus tekkivate probleemide asjakohane lahendamine on inseneritöö põhiväljund. 

Meil on vilumus ehitusprojektide ekspertiiside läbiviimisel, teostame liiklusohutusauditeid, koostame tehnilisi kirjeldusi ning osutame erialast konsultatsiooni.

Oleme osalenud erineva keerukusastme ja mastaabiga projektides ning täitnud edukalt kõik senised lepingud, mille kinnituseks on tellijapoolsed kvaliteeditunnistused. Koos meiega saad rajatavale ehitisele kontrolli, muretu tööprotsessi ja pikaajalise soovitud püsivuse.

omanikujärelevalve

Teede-, silla- ja üldehituslik omanikujärelevalve

Liiklusohutusaudit

Liiklusohutusauditite teostamine

Projekti ekspertiiside terviklahendus

Projekti ekspertiiside terviklahendus

Tehniliste kirjelduste koostamine

Tehniliste kirjelduste koostamine ja tugi ehitushanke läbiviimisel

insener

Infra- ja üldehituse valdkonnas insenertehniline konsultatsioon

insener

Nõustamine ehitise garantiiperioodil ilmnenud puuduste likvideerimisel

Kompetentsid

Diplomeeritud teedeinsener tase 7

Sillaehituse- ja korrashoiu järelevalve

Teedeinsener tase 6

Teedeehituse ja -korrashoidu järelevalve

Diplomeeritud ehitusinsener tase 7

Hoonete ehituse järelevalve

Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener tase 7

Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni järelevalve

Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener tase 7

Järelevalve

Tutvu meie referentsidega

Koostööpartnerid